Terug naar nieuws

Veldopstelling zonnepanelen

KiesZon ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert grootschalige zonnestroomprojecten, voor dakgebonden systemen, maar ook voor grondgebonden systemen. De solar revolutie laat zich namelijk niet beperken tot enkel daken. Als we de klimaatdoelstellingen willen behalen, moeten we, vanzelfsprekend rekening houdend met alle betrokken partijen, zoveel mogelijk schone en duurzame stroom zien op te wekken met behulp van onder andere zonnepanelen.

Met grootschalige zonne-systemen in een veldopstelling kunt u profiteren van de voordelen van schaalvergroting. Door de omvangrijke installaties kunt u een hoger rendement behalen en de kosten per eenheid energie verlagen. Bovendien bieden deze systemen een duurzame en milieuvriendelijke manier van energieopwekking.

zonnepanelen voet - detail

Participatie bij zonne-energie en windenergie op land

Participatie bij zonne-energie en windenergie op land is een belangrijk aspect van de transitie naar duurzame energie. Het betrekken van lokale gemeenschappen en belanghebbenden bij de ontwikkeling en exploitatie van deze projecten kan vele voordelen opleveren, zoals het vergroten van de acceptatie, het stimuleren van lokaal eigendom en het versterken van de lokale economie.

Afspraken in het klimaatakkoord over participatie

De komst van een zonne- of windpark brengt onvermijdelijk veranderingen met zich mee in de directe leefomgeving van omwonenden. Deze veranderingen kunnen betrekking hebben op landschap, geluid of andere aspecten. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken dat bij grootschalige opwekking van duurzame energie gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom. Dit betekent dat omwonenden, ondernemers en organisaties uit de omgeving mede-eigenaar zijn van het project.

50% lokaal eigendom

Het concept van 50% lokaal eigendom gaat verder dan alleen financiële participatie. Het gaat ook om zeggenschap en invloed hebben. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om lokaal eigendom door omwonenden, lokale ondernemers en organisaties te bevorderen als middel voor participatie bij duurzame energieprojecten. Hierdoor worden de lokale gemeenschap en belanghebbenden mede-eigenaren van het project en delen ze mee in de opbrengsten. Op deze manier worden omwonenden actief betrokken bij duurzame energieprojecten en ontstaat er draagvlak voor het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord.

Er zijn verschillende manieren waarop participatie kan worden vormgegeven bij zonne-energie- en windenergieprojecten op land:

Burgerinitiatieven: Burgers kunnen zelf initiatieven starten om zonne-energie- en windenergieprojecten op land te ontwikkelen en exploiteren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via coöperaties waarbij bewoners gezamenlijk investeren en de opbrengsten delen.

Lokale betrokkenheid: Het betrekken van lokale gemeenschappen bij de planning en besluitvorming van projecten is van groot belang. Dit kan worden gedaan door openbare bijeenkomsten te organiseren, informatie te verstrekken en de input en zorgen van de lokale bevolking serieus te nemen.

Financiële participatie: Mogelijkheden voor financiële participatie kunnen worden geboden aan omwonenden, lokale bedrijven en investeerders. Dit kan variëren van het aanbieden van aandelen in het project tot het verstrekken van leningen of het betalen van een vergoeding aan de gemeenschap.

Samenwerking met agrarische sector: Zonne-energie- en windenergieprojecten op land kunnen worden gecombineerd met agrarische activiteiten, zoals agrarische zonneweides of windmolens op boerenland. Dit biedt boeren extra inkomsten en draagt bij aan een duurzame landbouw.

Educatie en bewustwording: Het informeren en betrekken van de lokale gemeenschap kan worden bereikt door educatieve programma’s op te zetten, zoals schoolbezoeken, rondleidingen en publieksvoorlichting over de voordelen en werking van zonne- en windenergie.

Het bevorderen van participatie bij zonne-energie- en windenergieprojecten op land kan helpen om draagvlak en acceptatie te vergroten. Door de lokale gemeenschap actief te betrekken en samen te werken, kunnen deze projecten niet alleen bijdragen aan de energietransitie, maar ook aan de sociale en economische ontwikkeling van de regio.

Meer informatie over het oprichten van een lokale energiecoöperatie vindt u op de Greenchoice website.

Bij een zonneweide zijn er in de regel twee mogelijkheden, de zonnepanelen in een zuid opstelling monteren of in een oost-west opstelling. Afhankelijk van de ligging en vorm van het veld, de beschikbare vierkante meters en de gewenste / benodigde energieopbrengst, bepalen onze inhouse engineers voor welke opstelling gekozen dient te worden.

Met betrekking tot financiering zijn er ook diverse mogelijkheden, zo kan een zonneweide tot stand komen met behulp van SDE+++-subsidie, crowdfunding, een postcoderoos of met een eigen investering. KiesZon is in staat elke vorm toe te passen, al kiezen wij het liefst voor crowdfunding en / of een postcoderoos. Op die wijze heeft de omgeving het meeste profijt van de totstandkoming van een zonneweide.

Veldopstelling zonnepanelen: Factoren die de energieopbrengst beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die de energieopbrengst van grootschalige zonne-systemen in veldinstallaties kunnen beïnvloeden. Hier zijn enkele belangrijke factoren om op te letten:

Oriëntatie en helling: De oriëntatie en helling van de zonnepanelen spelen een grote rol in de energieopbrengst. Ze moeten idealiter naar het zuiden gericht zijn en een helling hebben die overeenkomt met de geografische breedtegraad van de locatie. In de totaal opbrengst van zonnepanelen in een veldopstelling kan een zuidoost opstelling gunstiger zijn. Onze engineers maken rekenen de modellen door om een maximale rendement te garanderen.

Schaduwimpact: Schaduw op zonnepanelen kan de opbrengst drastisch verminderen. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede positionering van de panelen en ervoor te zorgen dat er geen structuren of bomen zijn die schaduw werpen op de installatie.

Bodemgesteldheid: De bodemgesteldheid kan ook invloed hebben op de energieopbrengst. Grond met een goede drainage en stabiliteit is ideaal voor zonne-installaties. Slechte bodemgesteldheid kan de installatie bemoeilijken en de prestaties verminderen. Een voorbeeld van een veldopstelling zonnepanelen met een uitdagende locatie is ZonWeert. Het zonnepark Leveroysedijk is gelegen op een voormalig vuilstortplaats. Een locatie met een uitdaging, want waar de onderconstructie van een zonnepark doorgaans met palen in de grond wordt vastgezet, is dat door de samenstelling van de grond op deze locatie niet mogelijk. Een ballast constructie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van het gewicht van beton, biedt hier de oplossing om het zonnepark te realiseren.

Het is belangrijk om al deze factoren in overweging te nemen bij het plannen en installeren van grootschalige zonnepanelen in veldopstellingen, om zo de maximale energieopbrengst te garanderen.

Zonnepanelen veldopstelling: Landschap inpassing en milieueffecten

De inpassing van zonnepanelen in veldopstellingen vereist een zorgvuldige planning en ontwerp om ervoor te zorgen dat ze efficiënt worden geïntegreerd in het landschap en voldoen aan mogelijke beperkingen en vereisten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om te overwegen bij het inpassen van zonnepanelen in veldopstellingen:

Het ontwerp van de zonne-installatie moet zorgvuldig rekening houden met het landschap en de omgeving. Dit kan worden bereikt door panelen op de juiste hoogte te plaatsen en rekening te houden met de zichtlijnen en esthetische aspecten van het gebied.

Het is belangrijk om mogelijke milieueffecten te evalueren bij het plannen van een veldopstelling. Dit kan onder meer betrekking hebben op de impact op flora en fauna, bodemgebruik en waterbronnen. Het nemen van passende maatregelen, zoals het minimaliseren van verstoring van de natuurlijke habitats en het implementeren van waterbeheersystemen, kan helpen om negatieve milieueffecten te verminderen.

Multifunctioneel ruimte gebruik

Zonnepanelen in een veldopstelling met multifunctioneel gebruik verwijst naar het concept van het combineren van zonnepanelen met andere activiteiten of infrastructuren om het gebruik van beschikbare ruimte en middelen te optimaliseren. Bij multifunctioneel gebruik worden zonnepanelen geïnstalleerd op locaties die al voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals landbouwgrond, parkeerplaatsen, wateroppervlakken of industrieterreinen. Dit maakt het mogelijk om dezelfde ruimte te benutten voor meerdere functies, waardoor de efficiëntie en duurzaamheid van het gebruik van hernieuwbare energie worden verbeterd.

Een voorbeeld van multifunctioneel gebruik van zonnepanelen is het installeren van panelen boven landbouwgewassen. Dit wordt ook wel “agri-PV” genoemd. De zonnepanelen bieden schaduw aan de gewassen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor extreme weersomstandigheden en minder water nodig hebben. Tegelijkertijd genereren de zonnepanelen elektriciteit, wat extra inkomsten kan opleveren voor boeren of agrarische bedrijven.

Veldopstelling zonnepanelen: Monitoring en analyse van de energieopbrengst van grootschalige zonne-energiesystemen

Het monitoren en analyseren van de energieopbrengst van grootschalige zonne-energiesystemen is essentieel om de prestaties van de installatie te optimaliseren. Door de energieopbrengst continu te monitoren, kunnen eventuele afwijkingen of problemen worden gedetecteerd en opgelost. Dit zorgt ervoor dat de installatie altijd optimaal presteert en de maximale energieopbrengst wordt behaald.

KiesZon monitort en analyseert de energieopbrengst van grootschalige zonnepanelen in een veldopstelling. Deze systemen kunnen gegevens verzamelen over de energieproductie, de prestaties van individuele zonnepanelen en andere relevante factoren. Door deze gegevens te analyseren, kunnen optimalisatiemaatregelen worden genomen om de energieopbrengst te verbeteren.

Opgeleverde zonneweides door KiesZon

De afgelopen jaren zijn er diverse zonneweides die wij als KiesZon mochten realiseren. Hieronder een aantal zonneweides waarbij de realisatie door KiesZon is uitgevoerd.

Zonnepark Hazenwinkel

Zonnepark Hazenwinkel is een initiatief van de familie Verhoeven. De gronden van het zonnepark zijn jarenlang terrein geweest van de varkenshouderij van de familie Verhoeven. De ontwikkelingen in Nederland rondom het houden van varkens hebben de familie in 2020 doen besluiten een nieuwe koers voor hun bedrijf te bepalen. Eentje die is afgestemd op de uitdagingen van de komende generatie. En dus besloot de familie Verhoeven hun gronden voor een nieuw doeleinde in te zetten: duurzame energieproductie.

Zonnepark Hazenwinel - Familie Verhoeven

Zonnepark Riessen

In het project Zonneweide Riessen in Rijssen-Holten zijn in 2019 maar liefst 57.321 zonnepanelen geïnstalleerd. Hierdoor zullen we jaarlijks maar liefst 9.360.000 kg CO2 besparen en genoeg groene stroom opwekken om 4.500 huishoudens van energie te voorzien. Door gebruik te maken van de stroom van Zonneweide Riessen, draagt elk huishouden bij aan het vergroten en versnellen van de energietransitie.

Cosun Solar Park

In samenwerking met Cosun Beet Company hebben we het project Cosun Solar Park gerealiseerd, waarbij maar liefst 64.705 zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Dit zonnepark genereert jaarlijks een opbrengst van 20.000.000 kWh aan duurzame zonne-energie. Deze hernieuwbare energie wordt gedeeld met de omgeving, terwijl het zonnepark met haar opgewekte stroom tevens een belangrijke bijdrage levert aan het CO2-neutraal worden van de suikerspecialiteitenfabriek.

Zonnepark Solvay

KiesZon heeft in Herten succesvol een zonnepark met 22.000 zonnepanelen ontwikkeld op het terrein van Solvay. Het zonnepark beslaat een totale oppervlakte van ongeveer 6 hectare en is gerealiseerd met behulp van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Zonnepark Eemnes

Zonnepark Eemnes bestaat uit 19.000 zonnepanelen, die jaarlijks 5 miljoen kilowattuur aan energie opwekken. Dit zonnepark speelt een belangrijke rol in het streven van de gemeente Eemnes om in 2030 “klimaatneutraal” te zijn. Het zonnepark is strategisch geplaatst langs de rijksweg A1/A27, waardoor het een opvallende locatie is die veel discussie oproept. Deze discussie draagt bij aan een positieve ontwikkeling binnen de energietransitie.

Zonnepark Welschap

Zonnepark Welschap biedt een aantrekkelijke mogelijkheid voor iedereen die interesse heeft om bij te dragen aan de duurzame opwekking van hernieuwbare energie, maar geen zonnepanelen op eigen dak kan of wil plaatsen. Coöperatie Zonnepark Welschap is een postcoderoos project. Inwoners en kleine bedrijven in verschillende postcodegebieden rond Vliegbasis Eindhoven hebben de mogelijkheid om deel te nemen. Op deze manier draagt dit zonnepark bij aan het verduurzamen van de omgeving.

Toegankelijkheid

Het is belangrijk om bij het ontwerp van de zonnepanelen veldopstelling rekening te houden met de toegankelijkheid voor onderhoud en eventuele benodigde apparatuur. Voldoende paden en ruimte rondom de panelen moeten worden voorzien om onderhoudswerkzaamheden veilig en efficiënt uit te kunnen voeren.

Het succesvol inpassen van zonnepanelen in veldopstellingen vereist een holistische benadering, waarbij alle aspecten van de installatie worden geëvalueerd en geïntegreerd. Door rekening te houden met ruimtegebruik, landschapsintegratie, toegankelijkheid, bodemvoorbereiding en milieueffecten, kan een veldopstelling effectief en efficiënt worden gerealiseerd.

Opbrengst maximaliseren door onderhoud

Vaak wordt gedacht dat het schoonmaken van zonnepanelen invloed heeft op het rendement. Zonnepanelen hoeft u alleen te reinigen als er echt hardnekkig vuil op zit, maar dat komt in Nederland niet vaak voor. Er zijn wel vele andere factoren die invloed hebben op uw rendement. Ten eerste heeft u betrouwbare data nodig over de prestaties van uw zonne-installatie en moet u deze data proactief in de gaten houden. Bij de kleinste verstoring is het zaak om meteen in te grijpen. Alleen dan kunt u uw zonnestroomsysteem optimaal laten renderen. Bij alle installaties die wij realiseren, sluiten we een onderhoudscontract af. Zo nemen we u de het hele onderhoud uit handen en bent u altijd verzekerd van een optimaal rendement. Lees meer over onderhoud van zonne-systemen.

Veldopstelling zonnepanelen: Haalbaarheidsstudie zonne-installatie

Een haalbaarheidsstudie voor een zonne-installatie in veldopstelling richt zich op het beoordelen van de haalbaarheid en de potentiële voordelen van het implementeren van een zonne-energiesysteem op een open veldlocatie. Hier zijn enkele belangrijke aspecten die in een dergelijke studie zouden kunnen worden opgenomen:

Locatie-evaluatie: De studie begint met het beoordelen van de geschiktheid van de locatie voor een zonne-installatie. Factoren zoals de hoeveelheid beschikbaar zonlicht, het landgebruik, toegankelijkheid en mogelijke belemmeringen zoals schaduw worden geanalyseerd.

Technische beoordeling: Het is belangrijk om de technische aspecten van de zonne-installatie te evalueren. Dit omvat het bepalen van de benodigde oppervlakte, het type zonnepanelen en de omvormertechnologie. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de elektrische infrastructuur en de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Financiële analyse: Een grondige financiële analyse is nodig om de haalbaarheid van het project vast te stellen. Dit omvat het bepalen van de totale investeringskosten, de verwachte energieopbrengst, de operationele kosten, de terugverdientijd en de financiële rendementen zoals de interne rentabiliteit en de nettowaarde.

Vergunningen en regelgeving: Het verkrijgen van de vereiste vergunningen en het voldoen aan de lokale regelgeving is een essentieel aspect van een haalbaarheidsstudie. Dit omvat het onderzoeken van de bestemmingsplannen, milieueffecten, netwerkaansluitingen en andere juridische aspecten.

Risicoanalyse en mitigatie: Het identificeren van mogelijke risico’s en het ontwikkelen van een plan om deze te beperken, is een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie. Hierbij kan gedacht worden aan risico’s zoals marktprijsschommelingen, technische storingen en de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

Een zorgvuldig uitgevoerde haalbaarheidsstudie voor een zonne-installatie in veldopstelling kan investeerders en belanghebbenden helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het maximaliseren van de voordelen van een zonne-energieproject. Het biedt inzicht in de technische, financiële en juridische aspecten, en helpt bij het identificeren van risico’s en het ontwikkelen van strategieën om deze te beheersen.

Conclusie en toekomstperspectieven van grootschalige zonneweide systemen

Grootschalige zonneweides bieden een duurzame en winstgevende manier om energie op te wekken. Door de energieopbrengst te optimaliseren en gebruik te maken van geavanceerde technologieën, kunnen bedrijven en investeerders profiteren van schaalvoordelen en een hogere energieopbrengst realiseren. Met voortdurende ontwikkelingen en innovaties op het gebied van zonne-energie, zullen grootschalige zonneveldsystemen naar verwachting een belangrijke rol blijven spelen in de toekomst van duurzame energie.

Meer weten

Zon op land expert

Geert Snels - Zon op land expert

Geert Snels

“Wij ontwikkelen en realiseren zonneparken waar duurzame energie en natuur worden samengebracht.
Dit symboliseert de weg naar een groene toekomst. Persoonlijk advies en begeleiding vormen hierbij de katalysator om dit doel te bereiken”

Meer informatie over zonneweides en duurzame stroom?

Wilt u meer informatie over zonnepanelen in veldopstelling? Neem dan contact op met ons via 085 782 0050 of vul het formulier in.

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens verwerken.

    Contact