Terug naar kennisbank

KiesZon verzorgt de volledige SDE++- subsidie aanvraag voor bedrijven helemaal kosteloos. Dit is inclusief het projectplan, een legplan en een haalbaarheidsstudie. Daarmee bespaar je al snel €1000.

Een goede subsidieaanvraag bestaat uit onder meer:

De SDE++ aanvraagronde van dit jaar staat open voor aanvragen van 10 september tot en met 10 oktober 2024. Vul het formulier in en wij starten direct met de voorbereidingen, zodat je tijdig kunt profiteren van de subsidie.

  KiesZon is dé expert voor SDE++ aanvragen

  In de afgelopen vijf jaar zijn 100% van de door KiesZon ingediende complete SDE ++ subsidieaanvragen gehonoreerd . Dit vertegenwoordigt meer dan 500 MW, ter waarde van meer dan €500 miljoen. Wij bepalen wat het juiste moment is om de aanvraag in te dienen, kijkend naar het moment met de meeste kans op succes.

  Veel gestelde vragen

  SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Met deze regeling helpt de overheid bedrijven en (non-)profitinstellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Waarbij het doel is dat de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 55% lager is dan in 1990. En in 2050 95% lager. De SDE++ draagt bij aan het behalen van deze doelstellingen. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Met deze regeling worden zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging gestimuleerd. Zo zorgt de overheid ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

  De overheid stelt ook dit jaar – met het oog op het behalen van de klimaatdoelen en het stimuleren van de energietransitie – subsidie (SDE++) beschikbaar aan ondernemers die hun vastgoed willen verduurzamen. Dit duwtje in de rug betekent een mooie kans voor de (logistieke) vastgoedsector om duurzame ambities om te zetten in concrete acties.

  Om van de zonnepanelen subsidieregeling gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk tijdig goede voorbereidingen te treffen. Denk daarbij aan:

  • het inzichtelijk maken hoeveel zonnepanelen er geplaatst worden;
  • het rendement van de zonnestroominstallatie;
  • een financiële onderbouwing.
  • SDE++ subsidie is alleen beschikbaar voor grootverbruikersaansluiting

  Deze informatie moet opgeleverd worden in een haalbaarheidsstudie en een projectplan. Ook dient een indicatief legplan bijgesloten te worden van het dak met daarop de zonnepanelen ingetekend. KiesZon ontzorgt jouw bedrijf hierbij.

  De SDE++ is een exploitatiesubsidie die zekerheid op het rendement van het project biedt. Er wordt voor een periode van 15 jaar een bedrag per opgewekte kWh beschikt. De werkelijke uitkering is afhankelijk van de werkelijke prijzen op de energiemarkt van het betreffende jaar en wordt jaarlijks bijgesteld.

  Met deze subsidie is er zekerheid op de inkomstenstroom van jouw zonnestroomsysteem. Omdat deze subsidie beschikbaar is voor alle CO2 reducerende technieken en het budget hiermee gedeeld wordt, is het van belang om slim in te schrijven zodat de toekenningskans het grootst is. KiesZon adviseert hierin. Met veel marktkennis en veel ervaring met aanvragen heeft KiesZon een goed beeld bij wat het optimaal haalbare inschrijfbedrag is voor een goede businesscase en beschikkingskans.

  Om in te schrijven zijn een aantal goed voorbereide zaken nodig, bijvoorbeeld een projectplan. Daarin moet helder uiteen worden gezet wat er met de subsidie gaat gebeuren, oftewel, hoeveel zonnepanelen er worden geplaatst, wat die gaan opleveren, wat die kosten en meer. Het is daarom van belang tijdig te starten met de voorbereidingen.

  De exacte voorwaarden wijzigen per jaar. Kennis hierover en -van is daarom cruciaal.

  Een succesvolle SDE++ aanvraag bestaat uit een:
  • Haalbaarheidsstudie
  • Constructieberekening
  • Degelijk projectplan
  • Transportindicatie
  • Technische tekening

  Voor meer informatie, zie de overige veel gestelde vragen.

  Iedere technologie in de SDE regeling kent een maximum fase bedrag/basisbedrag. Dit is afhankelijk van de strategische keuze die u maakt, er zijn vier fases waar u in kunt schrijven met een maximum bedrag voor de categorie zon. Ook ligt dit aan de grootte van de installatie, wij denken graag met je mee in deze keuze. Vanaf 1000 m2 (of hoger) verzorgen wij graag uw SDE aanvraag.

  Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 75 euro per ton CO2
  Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 150 euro per ton CO2
  Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 225 euro per ton CO2
  Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per ton CO2
  Fase 5 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 400 euro per ton CO2

  Een openstellingsronde van de SDE++ kent vijf fasen. De tabel hiernaast heeft betrekking op de nieuwe ronde die op 10 september 2024 van start gaat. Tijdens de eerste fase kun je alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. Tijdens de volgende fasen wordt dit maximale subsidiebedrag per ton CO2 stapsgewijs opgehoogd. Je mag ook projecten indienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden op deze manier geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

  OPENSTELLINGSRONDE SDE++ 2024 FASEGRENZEN € / TON CO₂
  FASE 1
  10 september 9:00 uur tot 16 september 17:00 uur
  Max. 75
  FASE 2
  16 september 17:00 uur tot 23 september 17:00 uur
  Max. 150
  FASE 3
  23 september 17:00 uur tot 30 september 17:00 uur
  Max. 225
  FASE 4
  30 september 17:00 uur tot 7 oktober 17:00 uur
  Max. 300
  FASE 5
  7 oktober 17:00 uur tot 10 oktober 17:00 uur
  Max. 400

  De subsidieaanvragen worden berekend op subsidie-intensiteit per ton CO2 reductie. RVO hanteert hier een handig rekentool voor wat dit per categorie in een oogopslag helder maakt. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, compleetheid en de kosten voor CO2 reductie.

  Als de SDE beschikt is, weet u welk maximum bedrag per kWh u kunt ontvangen per jaar, dit staat op de beschikking die u ontvangt. Jaarlijks wordt er door RVO een correctiebedrag vastgesteld wat aan de marktwaarde voor energie gerelateerd is. Het aanvraagbedrag minus het correctiebedrag maal de jaarlijkse productie in kWh is wat u ontvangt.  Voor zon wordt er in het correctiebedrag onderscheidt gemaakt tussen netlevering en niet-netlevering.

  Voor het correctiebedrag is ook een ondergrens vastgesteld. We vertellen je hier graag meer over!

  KiesZon adviseert je graag over de mogelijkheden van en zonnestroominstallatie. Ook kunnen wij u, indien gewenst de SDE++ aanvraag namens u verzorgen. Hierbij vragen wij kosteloos en vrijblijvend de subsidie voor je aan, inclusief alle benodigde stukken die hierbij horen (o.a. een indicatief legplan, projectplan en haalbaarheidsstudie). Wij zullen deze aanvraag op een strategisch moment indienen, dit moment zullen wij samen met jou bepalen en hiervoor laten wij ook een extern onderzoek doen naar de verwachtingen binnen de openstellingsronde. Na het indienen zullen wij je op de hoogte houden van de status van de beschikking.

  Met de haalbaarheidsstudie geeft je een onderbouwing van de haalbaarheid van uw project. Deze haalbaarheidsstudie is opgebouwd uit een projectbeschrijving, een exploitatieberekening, een financieringsplan, biedt inzicht in het eigen vermogen van de aanvrager en bevat diverse bijlagen.

  De onderdelen op een rijtje:

  • Omschrijving van de productie-installatie
  • Plan voor de financiering van uw project, of in geval je als aanvrager voor meerdere projecten subsidie aanvraagt in één openstellingsronde, een plan voor de financiering voor alle projecten waarvoor u een aanvraag indient in deze openstellingsronde
  • Inzage in het eigen vermogen van de aanvrager
  • Onderbouwing van het eigen vermogen dat wordt ingebracht in het project/de projecten
  • Verklaring van een financierder, indien u minder dan 20% van de investeringskosten aan eigen vermogen in het project/de projecten wilt investeren
  • Exploitatieberekening
  • Energieopbrengstberekening

  De omschrijving van de productie-installatie
  In de omschrijving van de productie-installatie geeft u informatie over de soortopstelling (dak, gevel, veld, water, anders) en voegt daarbij een situatieschets, oriëntatie van de panelen en een technisch onderbouwing toe. Zo geef je bij een dakopstelling aan op welke daken de installatie wordt gerealiseerd en in een situatieschets aan waar en hoeveel panelen er geplaatst worden. Bij een veldopstelling geef je aan op welke percelen de installatie geplaatst wordt en hoe de panelen georiënteerd worden.

  Plan voor de financiering van uw project(en)
  Een plan waarin staat hoe hoog de totale investeringskosten voor de productie-installatie zijn en hoe groot het aandeel eigen vermogen is dat je inbrengt voor de investering in de productie-installatie. Daarnaast bevat het plan welk deel van de investeringskosten je gaat financieren en op welke manier. Uit het financieringsplan moet blijken dat het project gefinancierd kan worden als SDE++ subsidie wordt verleend. Een verklaring van de mogelijke financierende partij is hierbij verplicht. En ook een onderbouwing van het eigen vermogen met bijvoorbeeld een jaarafrekening.

  De exploitatieberekening
  De exploitatieberekening bevat tenminste een specificatie van de investeringskosten van de productie-installatie, een overzicht van alle kosten en baten en een berekening van het projectrendement over de subsidielooptijd.

  Energieopbrengstberekening
  Voor de energieopbrengstberekening zijn maximale instraling, de technische specificatie en de berekening van de gemiddelde netto elektriciteitsproductie op jaarbasis van belang. Voor de instraling gaat u uit van de lokale meerjarige gemiddelde jaarlijkse zoninstraling op een horizontaal vlak. Deze instraling wordt uitgedrukt in kWh per m2.

  Qua technische specificaties geeft u het volgende op:

  • De technische specificaties van de zonnepanelen, waaronder minimaal het piekver mogen en het aantal panelen
  • De technische specificaties van het automatische zonvolgsysteem (indien van toepassing), waaronder minimaal een beschrijving of verstelling van de hellingshoek en/of verstelling in oost-westoriëntatie van de zonnepanelen wordt toegepast
  • Het totale vermogen van de omvormers en het aansluitvermogen van de netaansluiting. Voor de gemiddelde netto elektriciteitsproductie per jaar houdt u rekening met verliezen ten gevolge van reflectie, schaduwwerking, vervuiling en de degradatie van de zonnepanelen en omvormers over een periode van 15 jaar.

  Dit is een berekening die door een (bevoegde) constructeur wordt gedaan waarbij er wordt verklaard dat het dak voldoende draagkracht heeft voor de te plaatsten installatie. Ook kan hieruit voortkomen welke aanpassingen er gedaan moeten worden om voldoende draagkracht mogelijk te maken.

  Een gedegen projectplan is de basis voor een succesvolle SDE++ aanvraag. In het projectplan wordt, vergelijkbaar met de haalbaarheidsstudie, het volledige project omschreven. Er wordt ingegaan op de technische specificaties van de te ontwikkelen zonnestroom-installatie, het vermogen en de (energie-)opbrengst, de indicatieve engineering/het legplan en de financiële onderbouwing van het project.

  In de technische specificaties wordt ook een omschrijving gemaakt van de hoeveelheid netlevering / niet netlevering (eigen verbruik) er binnen het project wordt verwacht. Als bijlagen bij de aanvraag worden ook eventueel benodigde vergunningen toegevoegd en een positieve transportindicatie. De haalbaarheidsstudie is een belangrijk onderdeel voor de financiële onderbouwing. Waar van toepassing wordt bij het projectplan ook nog een toestemmingsformulier van de locatie-eigenaar toegevoegd t.b.v. de subsidieaanvraag.

  KiesZon maakt een indicatieve engineering voor de zonnestroominstallatie. Aan de hand hiervan worden zowel de technische gegevens als de kostprijs van de installatie inzichtelijk. Op basis van deze engineering wordt er ook een legplan ingetekend op de locatie die bij de subsidieaanvraag toegevoegd wordt. Op deze wijze kan RVO beoordelen of er voldoende ruimte is voor het aangevraagde vermogen.

  Contact