Terug naar kennisbank

Investeren in zonne-energie? Nu is het moment daarvoor!

 

De energietransitie is actueler dan ooit. Ook steeds meer bedrijven  investeren in  duurzame energievoorziening.  Meestal geven ondernemingen de voorkeur aan zonnepanelen vanwege de vele vierkante meters platte daken waarover ze beschikken. De meeste van deze dakenzijn uitermate geschikt voor zonnestroominstallaties. En het levert ook nog interessante verdienmodellen op. Denk hierbij aan besparen op de energierekening en transporttarief maar ook aan teruglevering aan het elektriciteitsnet.  De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) wil hier aan bijdragen door middel van de SDE++ subsidieregeling. Deze subsidie staat eenmaal per jaar open ter inschrijving.  5 oktober is het al zover. Wees er dus snel bij!

Wat is SDE++?

De SDE++ subsidieregeling heeft als doel het bevorderen van de productie van hernieuwbare energie en CO2 reductie bij bedrijven. De overheid probeert hiermee de energietransitie te versnellen. De SDE++ heeft een langlopend karakter. Het betreft een productie-subsidie met een zekere looptijd van 15 jaar.

Hoe werkt de SDE++?

De openstelling van de subsidieregeling start dus op 5 oktober en vindt plaats in 4 fasen. Per fase geldt een maximum fasebedrag uitgedrukt in euro’s per ton COâ‚‚ besparing. Er is een beperkt budget beschikbaar, hoe eerder u de regeling aanvraagt en hoe lager het aanvraag bedrag is, des te groter de kans op toewijzing van de subsidie voor uw project. De inschrijving op de subsidieronde van dit jaar eindigt op 11 november.

Een succesvolle SDE++ aanvraag

Om tot een succesvolle aanvraag te komen is het van belang tijdig de nodige voorbereidingen te treffen. Een goede SDE++ subsidieaanvraag bestaat uit:

  1. Het projectplan

Het projectplan is een omschrijving van de zonne-energie installatie.  Het bevat informatie over de soort opstelling van de installatie, bijvoorbeeld is het een zuid of oost-west zuidoost oriëntatie, is het gebouw- of grondgebonden, etc.

Verder dient een situatieschets toegevoegd te worden waarin staat op welke daken en met hoeveel panelen de installatie wordt gerealiseerd. Ook een onderbouwing van de financiering maakt onderdeel uit van het projectplan. Hierin staan de investeringskosten, het aandeel van het Eigen Vermogen wat ingebracht wordt en welk deel gefinancierd wordt.

  1. Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie bestaat uit een exploitatieberekening met daarin een specificatie van de investeringskosten zoals panelen, arbeid, bekabeling, etc. Daarnaast een overzicht van alle kosten en baten die van toepassing zijn en de berekening van het projectrendement. Ook wordt er een rendementsberekening gemaakt.

Een ander onderdeel van de haalbaarheidsstudie is de energieopbrengstberekening. Hierin staan de maximale instraling die behaald kan worden, de technische specificaties en een berekening van de gemiddelde netto elektriciteitsproductie op jaarbasis.

  1. Technische tekeningen

Dit gaat om een indicatieve engineering, het globale legplan. In deze fase hoeft dit nog niet in detail.

  1. Transportindicatie

Ook moet er een transportindicatie van de netbeheerder worden meegezonden. Dit formulier geeft aan dat de netbeheerder ruimte ziet op het elektriciteitsnet om de opgewekte energie te ‘vervoeren’. In sommige gevallen kan de netbeheerder deze niet afgeven, in deze situatie geeft RVO de mogelijkheid met een technische en financiële onderbouwing te komen om toch een subsidie aanvraag te kunnen doen.

Kortom, deze informatie gezamenlijk geeft een solide businesscase weer waarop de RVO gefundeerd kan besluiten of het project voldoende is voorbereid, dat het in aanmerking komt en dat het project geschikt is voor subsidietoekenning.

Heeft u interesse van uw dak een duurzame energiecentrale te maken? Wilt u meer weten over de SDE++ subsidieregeling of heeft u hulp nodig om tot een succesvolle aanvraag te komen voor de subsidie? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.